Betaling

De in rekening gebrachte bedragen voor de weerbaarheidstraining in groepsverband dienen uiterlijk 2 weken voor aanvang van de training te zijn voldaan.
De in rekening gebrachte bedragen voor een individuele coaching dienen uiterlijk 7 dagen na de factuur datum te zijn voldaan.

Annulering

Bij annulering van een weerbaarheidstraining in groepsverband binnen 7 dagen voor de startdatum wordt maximaal 50% van het cursusgeld gerestitueerd.

Bij annulering binnen 24 uur voor een afspraak voor individuele coaching zal € 37,50 (50% van de sessiekosten) in rekening worden gebracht. In geval van ziekte is overleg mogelijk.

Vergeten afspraken worden volledig in rekening gebracht.

Betrokkenheid, aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

De aangeboden training, coaching en begeleiding van Happy Kids Trainingen zijn geen vervanging van medisch of psychologisch advies (door arts of psycholoog/psychiater). Deelname is geheel voor eigen verantwoordelijkheid en eigen risico van de ouder(s) cq. verzorgers van het minderjarige kind. Deze vorm van training/coaching is niet geschikt voor kinderen waarbij zware psychosociale problematiek, psychiatrische stoornissen, verslavingen of de neiging tot zelfdestructief gedrag een rol spelen, Neem in dergelijke gevallen contact op met uw huisarts en laat u eventueel doorverwijzen naar een psycholoog of psychiater. Happy Kids Trainingen neemt geen verantwoordelijkheid voor mensen die toch onder deze omstandigheden een trainings-/coachingstraject zijn aangegaan. Vraag bij twijfel een psycholoog of psychiater om een diagnose.

Happy Kids Trainingen spant zich in om de training naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Happy Kids Trainingen kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor enige vorm van zowel directe als indirecte schade.

Geheimhouding

Al het materiaal en informatie, dat zowel schriftelijk als mondeling door de cliënt wordt ingebracht, wordt onder Happy Kids Trainingen vertrouwelijk behandeld. Plaatsing van beeldmateriaal vindt alleen geanonimiseerd plaats, dan wel met toestemming van degene op het beeldmateriaal.